KAKATIYA INSTITUTE OF LABORATORY TECHNOLOGY HANAMKONDa