Benaiah DEd College

Rajahmundry, Andhra Pradesh, India
V.V.S. Christ. Edu. Society, Burugupudi, Korukonda Manda, Rajahmundry
0883-2409200 0883-2409200